Privacybijsluiter Omnidu

Onderwijsinstellingen maken in toenemende mate gebruik van digitale toepassingen binnen het onderwijs. Bij het gebruik en levering van deze producten en diensten zijn gegevens nodig die te herleiden zijn tot personen (zoals onderwijsdeelnemers). Onderwijsinstellingen moeten met Verwerkers afspraken maken over het gebruik van die Persoonsgegevens. Deze bijsluiter geeft onderwijsinstellingen informatie over de dienstverlening die Verwerker verleent en welke persoonsgegevens de Verwerker daarbij verwerkt. Alles bij elkaar eigenlijk over de vraag “wie, wat, waar, waarom en hoe” wordt omgegaan met de privacy van de betrokken personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt.

Het gebruik van deze Privacybijsluiter helpt Onderwijsinstellingen om beter te begrijpen wat de werking van het product en/of dienst is en welke gegevens daarvoor worden uitgewisseld. De Privacybijsluiter is een bijlage bij de Modelverwerkersovereenkomst en omvat de Instructies voor de Verwerking van Persoonsgegevens van de Onderwijsinstelling aan de Verwerker.

In het kader van de herkenbaarheid is het wenselijk dat Verwerkers zo veel mogelijk op uniforme wijze gebruik maken van de Privacybijsluiter. Afwijkingen van dit model zijn weliswaar mogelijk, maar dienen bij voorkeur beperkt te blijven. Indien de ruimte in deze bijlage onvoldoende is om de benodigde informatie te beschrijven, is het mogelijk de informatie op te nemen in separate Bijlage(n), welke als volgt genummerd worden: “Bijlage 1A”, “Bijlage 1B”, etc.. Deze Bijlagen worden aan de Verwerkersovereenkomst gehecht.

A. Algemene informatie

Naam product en/of dienst:
Omnidu

Naam verwerker en vestigingsgegevens:
Stichting Op maat Eduware

Link naar leverancier en/of productpagina:
www.omnidu.nl

Beknopte uitleg en werking product en dienst:
Makkelijk maken en delen van Omnidules. OMNIDU is een uniek systeem, waarmee iedereen zelf op maat gesneden pakketjes voor zijn of haar onderwijs kan maken en uitwisselen.

Doelgroep:
Speciaal onderwijs

Gebruikers:
Onderwijsdeelnemers en leerkrachten

B. Omschrijving specifieke diensten

Omschrijving van de specifiek verleende diensten en bijbehorende Verwerkingen van Persoonsgegevens:

 1. Verwerkingen die een onlosmakelijk onderdeel vormen van de aangeboden dienst.
  Omnidu verzamelt bepaalde niet-persoonsgeboden informatie zoals welke browser je gebruikt en welk operating systeem. Hiernaast bewaart Omnidu persoonsgebonden contactinformatie (naam, e-mailadres, adresgegevens). Deze informatie wordt bewaard als je je als gebruiker registreert en aanmeldt.
 2. Opslaan van gemaakte Omnidules, welke door de gebruiker met derden gedeeld kunnen worden.
 3. Omschrijving van de optionele Verwerkingen die de Verwerker aanbiedt n.v.t.

C. Doeleinden voor het verwerken van gegevens

De Verwerker is leverancier van een digitaal product en/of digitale dienst bestaande uit leerstof en/of toetsen.
Ad I. Indien de Verwerker leverancier is van een digitaal product en/of digitale dienst bestaande uit Leermiddelen en Toetsen, dan zijn de volgende mogelijke doelstellingen van gegevensverwerking in het kader van deze producten en diensten van toepassing:

 1. Het met gebruikmaking van het Digitale Onderwijsmiddel geven en volgen van onderwijs en het begeleiden en volgen van Onderwijsdeelnemers, waaronder:
  • de opslag van leer- en toetsresultaten;
  • het terugontvangen door de Onderwijsinstelling van leer- en toetsresultaten;
  • de beoordeling van leer- en toetsresultaten om leerstof en toetsmateriaal te kunnen verkrijgen dat is afgestemd op de specifieke leerbehoefte van een Onderwijsdeelnemer;
  • analyse en interpretatie van leerresultaten;
  • het kunnen uitwisselen van leer- en toetsresultaten tussen Digitale Onderwijsmiddelen.
 2. Het geleverd krijgen/in gebruik kunnen nemen van Digitale Onderwijsmiddelen conform de afspraken die zijn gemaakt tussen de Onderwijsinstelling en de Leverancier;
 3. Het verkrijgen van toegang tot de aangeboden Digitale Onderwijsmiddelen, en externe informatiesystemen, waaronder de identificatie, authenticatie en autorisatie;
 4. De beveiliging, controle en preventie van misbruik en oneigenlijk gebruik en het voorkomen van inconsistentie en onbetrouwbaarheid in de, met behulp van het Digitale Onderwijsmiddel Verwerkte Persoonsgegevens.
 5. De continuïteit en goede werking van het Digitale Onderwijsmiddel conform de afspraken die zijn gemaakt tussen de Onderwijsinstelling en de Leverancier, waaronder het laten uitvoeren van onderhoud, het maken van een back-up, het aanbrengen van verbeteringen na geconstateerde fouten of onjuistheden en het krijgen van ondersteuning;
 6. Onderzoek en analyse op basis van strikte voorwaarden, vergelijkbaar met bestaande gedragscodes op het terrein van onderzoek en statistiek, ten behoeve van het (optimaliseren van het) leerproces of het beleid van de Onderwijsinstelling;
 7. Het door de Onderwijsinstelling voor onderzoeks- en analyse doeleinden beschikbaar kunnen stellen van volledig geanonimiseerde Persoonsgegevens om daarmee de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.
 8. Het beschikbaar stellen van Persoonsgegevens voor zover noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de wettelijke eisen die worden gesteld aan Digitale Onderwijsmiddelen.
 9. De uitvoering of toepassing van een andere wet

D. Categorieën en soorten persoonsgegevens

Omschrijving van de categorieën Betrokkenen over wie Persoonsgegevens worden verwerkt, en de categorieën persoonsgegevens van de Betrokkenen:

 1. Contactgegevens
  Naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens;
  Beperkte set = naam, e-mail, adres, woonplaats
 2. Onderwijs-deelnemer- nummer
  Een administratienummer dat onderwijsdeelnemers identificeert.
 3. Nationaliteit en geboorteplaats
  n.v.t.
 4. Ouders, voogd
  Thuisgebruikers / Ouders zijn gekoppeld aan school en niet rechtstreeks aan het kind.
 5. Medische gegevens
  Doordat gebruikers een profiel kiezen is af te leiden of ze blind of slechthorende zijn. Deze zijn noodzakelijk om de werking van Omnidu te laten aansluiten bij de (on)mogelijkheden van de gebruiker.
 6. Godsdienst
  n.v.t.
 7. Studievoortgang
  n.v.t
 8. Onderwijsorganisatie
  School contactgegevens
 9. Financiën
  Datgene wat nodig is voor het opstellen van facturen
 10. Beeldmateriaal
  Foto’s en videobeelden (beeldmateriaal) met of zonder geluid als onderdeel van de door de gebruiker gemaakte Omnidules
 11. Docent, zorg-coördinator, intern begeleider, decaan, mentor
  n.v.t.
 12. Overige gegevens, te weten...
  n.v.t.
 13. BSN/PGN
  n.v.t.
 14. Keten-ID (ECK-ID)
  n.v.t.

Door de Verwerker te hanteren specifieke bewaartermijnen van Persoonsgegevens (of toetsingscriteria om dit vast te stellen): Gedurende de looptijd van het Omnidu abonnement.